Värdegrund

En stark verksamhet ska vila på en stark gemensam värdegrund, på Flygande mattan kallar vi det för vårt värdegrunds träd. Att värna om allas lika värde, respekt för allting levande, hur vi lever tillsammans i harmoni, att alla har rätt till sin egen åsikt och att uttrycka den med hänsyn till andra är den värdegrund allt vi gör utgår ifrån. En gemensam värdegrund på Flygande mattans förskolor är själva rotsystemet i det träd av våra fem viktigaste områden. Dessa fem bildar en helhet av de begrepp som ska genomsyra all undervisning och utbildning i Flygande mattans förskolor.
Förskolans läroplan, Lpfö 18 och Barnkonventionen ligger till grund för vårt gemensamma värdegrundsarbete. Utöver det ligger Islam, barns inflytande, IKT (Information kommunikation och teknik) samt utomhus/miljö pedagogik som värdegrund för alla våra förskolor.

Redan i inledningen till läroplanen står det:

”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen. Inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon anhörig eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Verksamheten skasyfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt”.      
(Lpfö-18) 

På  Flygande mattan har vi även ett internt styrdokumentet, Verksamhetsplanen.
Den ska  lyfta den barnsyn som ska råda i alla våra förskolor. Värdegrundsarbetet är en ledstjärna i allt vi gör. Vi jobbar förebyggande för att motverka diskriminering och kränkande behandling genom att ständigt hålla värdegrunden levande i diskussion och i handling.

Utbildning och undervisning ska anpassas  till det enskilda barnet men också till gruppnivå, samt att pedagogens förhållningssätt är positivt och i linje med läroplanen.

Åsiktsfrihet samt yttrandefrihet uppmuntras och utmanas i gruppen. Vi lär oss att respektera allting levande, natur och miljö, samt självrespeskt och välmående samt respekt för våra medmänniskor, stora och små. 

Då vi är mångkulturella förskolor med barn och vuxna som representerar över trettiotal etniska bakgrunder, pratas det om, lyfts upp och presenteras det många olika språk, kulturer, sång, m.m, som uppskattas högt av stora och små. Alla får utrymme att uttrycka sin identitet och stärka sin självkänsla. Detta har givit oss en unik möjlighet till en bred integration på förskolan och i samhället.

 

Barnkonventionen

Barnkonventionen har blivit lag i Sverige fr o m 1/1-2020.
Varje barn ska bli bemött med respekt och lyhördhet. Vi vill stärka dem både som individer och som grupp.Vi vill ge alla barn utrymme att utforska sin värld efter sina egna förutsättningar.
Tiden med oss ska lägga grunden till ett livslångt och lustfyllt lärande. Alla barn ska ha ett reellt inflytande över utbildningen, där vi tar tillvara  barnets intressen och kunskapande.

Våra pedagogiska miljöer utformas utifrån och tillsammans med barnen och ska spegla vad barnen håller på med under sin tid på förskolan. Miljöerna ska vara föränderliga och ha ett tydligt mål och syfte. Miljöerna ska vara inbjudande och locka till lek, fantasi och utveckling. Miljön är en viktig del och ska ständigt kopplas till läroplanen Lpfö 18. Därför  utgår all planering även den som berör miljön och dess utformning ifrån läroplansmålen.

Inne- och utemiljön ska komplettera varandra och vi sätter lika högt värde på dessa båda. Det man kan göra inne kan man göra ute. Uterummet kan vara den egna förskolegården, lekplatsen i närheten, en sluttande backe som man kan riúlla ner för, skogen med alla sina gröna färger, kottar och dofter. Vi vill erbjuda barnen så mycket som möjligt av pedagogiska miljöer för att stärka dem i sin utveckling och utbildning.  

Islam

Flygande mattan erbjuder en Islamisk profil som tar sig olika uttryck, bl a genom leken, som också går hand i hand med Islams värdering som enligt Hadith är återberättad av Profeten Muhammed (må frid vara med honom), som sade (enligt enkel översättning) “lek med barn upp till sju år”. Det vill säga att barnen är “mästaren” av föräldrar i denna ålder, vilket innebär att barnets behov och lek går över föräldrar och att i detta stadium har barnet rätt att leka och vara barn utan krav på formell utbildning.

Vi lägger fokus  på Islams värderingar. Med detta menar vi  de grundvärderingar som finns i alla monoteistiska trosuppfattningar som bland annat lyfter upp vikten av att behandla varandra väl, med respekt och likvärdighet, ta hand om allting levande på denna jord, ta hand om sig själv, respekt för likheter och olikheter och lära känna sitt samhälle med dess olikheter. 

Detta reflekteras i vårt arbete med integration för stora och små, i sin närmiljö men också i samhället i stort. Detta gör vi med olika arbetssätt och metoder efter barnens intresse och samhällets behov. Dessa värderingar går hand i hand med Grön flaggs strävan för en meningsfull och hållbar utveckling där barn och vuxna får möjlighet att påverka och bidra till förbättrande åtgärder på förskola och i samhället. 

Barn och medarbetare från alla etniciteter, trosuppfattning och annan bakgrund är varmt välkomna till Flygande mattan.

Arbetet mot diskriminering & kränkande behandlingar

På Flygande mattan har vi nolltolerans mot diskriminering och kränkande behandling. Vi arbetar både främjande och förebyggande mot alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Vi har en diskrimineringsgrupp som fördjupar sig i arbetet och sätter årliga mål enligt kap.6 i Skollagen. Alla typer av kränkningar ska dokumenteras och åtgärder ska snabbt sättas in. All personal får en introduktion i planen och all personal på Flygande mattan ska ha god kännedom om vår policy.

Något du funderar på?

Tveka absolut inte att höra av till oss genom att klicka på knappen!