Pedagogisk verksamhet

Allt arbete utgår från förskolans läroplan Lpfö 18 och en gemensam värdegrund som betonar öppenhet, respekt och ansvarstagande. Förskolan lägger stor vikt på den pedagogiska utvecklingen, av pedagoger, pedagogiska miljön, planering och organisation. Utbildningen i våra förskolor utgår ifrån barnets bästa samt respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, samt barnkonventionen. 

Grön Flagg

Flygande mattan är delaktiga i stiftelsen Håll Sverige Rent som är ett riksomfattande miljöprojekt. Grön flagg är ett internationellt lärandeprogram inom hållbar utveckling. Deras mål är att genom direkt handling skapa förutsättningar för långsiktig förändring i samhället. 

Grön flagg är ett projektbaserat arbete som genomsyrar hela verksamhet hela läsåret.
Nytt tema väljs inför varje läsår. I detta projektarbete ingår, bland annat kvalitetssäkring av vårt arbete med lärande för hållbar utveckling, hållbarhetscertifiering, fortbildning, personligt stöd och vägledning samt tips och inspiration. Vill du läsa mer om Grön flagg kan du göra det här. 

Islam

Flygande mattan erbjuder en Islamisk profil som tar sig olika uttryck, bl a genom leken, som också går hand i hand med Islams värdering som enligt Hadith är återberättad av Profeten Muhammed (må frid vara med honom), som sade (enligt enkel översättning) “lek med barn upp till sju år”. Det vill säga att barnen är “mästaren” av föräldrar i denna ålder, vilket innebär att barnets behov och lek går över föräldrar och att i detta stadium har barnet rätt att leka och vara barn utan krav på formell utbildning.

Vi lägger fokus  på Islams värderingar. Med detta menar vi  de grundvärderingar som finns i alla monoteistiska trosuppfattningar som bland annat lyfter upp vikten av att behandla varandra väl, med respekt och likvärdighet, ta hand om allting levande på denna jord, ta hand om sig själv, respekt för likheter och olikheter och lära känna sitt samhälle med dess olikheter. 

Detta reflekteras i vårt arbete med integration för stora och små, i sin närmiljö men också i samhället i stort. Detta gör vi med olika arbetssätt och metoder efter barnens intresse och samhällets behov. Dessa värderingar går hand i hand med Grön flaggs strävan för en meningsfull och hållbar utveckling där barn och vuxna får möjlighet att påverka och bidra till förbättrande åtgärder på förskola och i samhället. 

Barn och medarbetare från alla etniciteter, trosuppfattning och annan bakgrund är varmt välkomna till Flygande mattan.

Barninflytande

Varje barn ska bli bemött med respekt och lyhördhet. Vi vill stärka dem både som individer och som grupp.Vi vill ge alla barn utrymme att utforska sin värld efter sina egna förutsättningar.
Tiden med oss ska lägga grunden till ett livslångt och lustfyllt lärande. Alla barn ska ha ett reellt inflytande över utbildningen, där vi tar tillvara  barnets intressen och kunskapande.

Våra pedagogiska miljöer utformas utifrån och tillsammans med barnen och ska spegla vad barnen håller på med under sin tid på förskolan. Miljöerna ska vara föränderliga och ha ett tydligt mål och syfte. Miljöerna ska vara inbjudande och locka till lek, fantasi och utveckling. Miljön är en viktig del och ska ständigt kopplas till läroplanen Lpfö 18. Därför  utgår all planering även den som berör miljön och dess utformning ifrån läroplansmålen.

Inne- och utemiljön ska komplettera varandra och vi sätter lika högt värde på dessa båda. Det man kan göra inne kan man göra ute. Uterummet kan vara den egna förskolegården, lekplatsen i närheten, en sluttande backe som man kan riúlla ner för, skogen med alla sina gröna färger, kottar och dofter. Vi vill erbjuda barnen så mycket som möjligt av pedagogiska miljöer för att stärka dem i sin utveckling och utbildning.  

IKT

IKT betyder information, kommunikation och teknik och syftar här på arbetet med digitala verktyg i Förskolan. Digitala verktyg används inom undervisning och utbildning i förskolan som ett komplement till andra lärmetoder. Digitala verktyg ska vara integrerade inom alla områden och möjligheterna är oändliga. Digitala verktyg använder vi oss av i kommunikation med vårdnadshavare bl a. Genom appen TYRA, i kommunikation inom verksamheten och i det pedagogiska arbetet med barnen.

Vi använder oss av för åldern anpassade appar, QR- koder och projektor. Med digitala metoder kan barnen och pedagogerna tillsammans och för sig dokumentera lärprocessen på olika sätt. 

Något du funderar på?

Tveka absolut inte att höra av till oss genom att klicka på knappen!